Principy sociálního podnikání

Víte, co je sociální podnikání? TESSEA (Tematická síť pro sociální ekonomiku, www.tessea.cz) ho v roce 2011 definovala takto:

Sociální ekonomika
Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje.

Subjekt sociální ekonomiky
Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné finanční, poradenské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity za účelem pracovního uplatnění svých klientů nebo pro dofinancování svého poslání.

Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů.

Sociální podnikání
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Integrační sociální podnik
Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Sociální podnik dodržuje 3 základní principy – sociální prospěch, ekonomický prospěch a environmentální a místní prospěch. Jak tyto principy naplňujeme ve Spirále Turnov?

Sociální prospěch / princip
Náš sociální podnik zaměstnává osoby ze znevýhodněných skupin (osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě nezaměstnané). Podíl osob ze znevýhodněných skupin na celkovém počtu zaměstnanců je vyšší než 30 %. Všichni naši zaměstnanci jsou zapojeni do chodu podniku a spolurozhodují o jeho fungování. Každý náš zaměstnanec prochází odborným vzděláváním, které mu pomůže lépe zvládat jeho práci. Každý náš zaměstnanec dostává maximální podporu od vedoucích pracovníků, aby svou práci zvládl.

Ekonomický prospěch /princip
Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů, a to minimálně z 50 %. Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří minimálně 30 % z celkových výnosů podniku. Podnik není při rozhodování a řízení závislý na externích vlastnících nebo zřizovatelích.

Environmentální a místní prospěch / princip
Náš podnik přijal své zásady environmentálně šetrného podnikání ke stažení zde.

Náš podnik působí v Libereckém kraji – zde žijí naši zaměstnanci, zde nabízíme své služby, máme své zákazníky i dodavatele.

V Libereckém kraji také spolupracujeme s místními aktéry a partnery – Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Liberci, Pakt zaměstnanosti Libereckého kraj – pracovní skupina pro sociální oblast, Okresní hospodářská komora Semily ad.